نام کارفرما تاریخ انجام پروژه محل اجرای پروژه
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دی 95 خوابگاه اساتید دانشگاه آزاد قزوین