نام کارفرما تاریخ انجام پروژه محل اجرای پروژه
سازمان زیبا سازی قزوین خرداد 96 جاده سلامت باراجین