نام کارفرما تاریخ انجام پروژه محل اجرای پروژه
بخش خصوصی بهمن 95 مجتمع دیاکو- خیابان اسد آبادی قزوین