نام کارفرما تاریخ انجام پروژه محل اجرای پروژه
شهرداری بوئین زهرا اسفند 95 خیابان ولیصر بوئین زهرا