نام کارفرما تاریخ انجام پروژه محل اجرای پروژه
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در حال انجام دانشگاه آزاد اسلامی قزوین